RENDITINGIMUSED

 

TINGIMUSED JA REEGLID

 

Rentimise info

Seadmete väljastamine ja tagastamine toimub aadressil Tartu 39 Mustvee linn ja lisainfot saab telefonil 51 27 701 või 51 71 607.

Seadmete kättesaamiseks ja tagastamiseks on vajalik eelnev broneering või teavitus.

Rendi perioodi pikkus on määratud iga renditoote juures eraldi kas päeva või tunni arvestuse kaupa.

Transport Mustvee/Jõgevamaa piires kokkuleppeline.

Rendi eest tasumine

 1. Seadmete eest on võimalik tasuda arve alusel või sularahas kohapeal. Tellimuse esitamise ning tasumise järgselt saadetakse Kliendile e-posti teel tellimuse kinnitus.
 2. Toodete hinnad ning tasumine toimub vaid eurodes.
 3. Ettevõte ei ole käibemaksukohustuslane ja hinnad ei sisalda käibemaksu.

 

Mustveerent.ee  mõisted

 1. Mõisted

 

1.1. Rendileandja – Haldren OÜ

 

1.2. Rentnik – isik, kellega Rendileandja on sõlminud Lepingu;

 

1.3. Pool – Rendileandja või Rentnik;

 

1.4. Leping – Poolte vahel sõlmitud Seadmete rendileping, milles on fikseeritud rendile antavad Seadmed, renditasu ning muud erikokkulepped.

 

1.5. Seade – Lepingu alusel renditav tööriist, seade või muu vara (sh pisitarvikud), mille loetelu on fikseeritud Lepingus;

 

1.6. Üldtingimused – Rendileandja Seadmete rendi üldtingimused, mis sisalduvad käesolevas dokumendis, on kohaldatavad Rendileandja poolt sõlmitavatele kõigile Seadmete rendilepingutele ulatuses, milles Pooled ei lepi muus rendisuhet kajastavas dokumendis, sh Lepingus või Kliendilepingus, kokku teisiti, ning on Lepingu lahutamatuks lisaks.

 

1.7. Objekt – renditud Seadme kasutamise aadress.

 

 1. Rentniku kinnitused

 

2.1. Lepingu sõlmimisega annab Rentnik Rendileandjale alljärgnevad kinnitused:

 

2.1.1. Rentnikul ja tema nimel tegutseval isikul on kõik õigused Seadmete osas Lepingu sõlmimiseks, Rentnikule ei ole teada ühtegi asjaolu, mis võiksid takistada või teha võimatuks Rentniku poolt Lepingust Rentnikule tulenevate kõigi kohustuste nõuetekohase täitmise;

 

2.1.2. Rentnik on tutvunud ja Rendileandja on Rentnikku piisavalt informeerinud ja instrueerinud alljärgnevast: renditavate Seadmete omadused, rendihinnakiri, tehniline seisund, Seadmete kasutamist puudutavad juhendid ja eeskirjad, sh ohutusnõuded; Rentnik on saanud Rendileandjalt ammendavad vastused kõigile Seadmete kasutamist ja omadusi puudutavatele küsimustele;

 

2.1.3. Rentnik omab kõiki vajalikke ning nõutavaid oskusi ning muid vajalikke eeldusi tema poolt renditavate Seadmete nõuetekohaseks kasutamiseks.

 

 1. Lepingu sõlmimine ja tähtaeg

 

3.1. Leping loetakse sõlmituks arvates Poolte vahel vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis sellekohase kokkuleppe saavutamise ajahetkest, kui poolte kokkuleppest või Üldtingimuste teistest sätetest ei tulene teisiti.

 

3.2. rendisuhe algab Seadmete Rendileandja rendipunktist, ( Tartu tn 39 Mustvee), (edaspidi: „Rendipunkt”) väljastamise ajahetkest ning lõpeb Seadme nõuetekohasel tagastamisel samasse Rendipunkti (edaspidi: „Rendiperiood”).

 

3.3. kui ei ole muud kokkulepet, arvestatakse Rendiperioodi pikkust päevades (edaspidi: „Rendipäev”). Esimeseks Rendipäevaks on Seadme Rendipunktist Rentnikule üleandmise päev. Rendiperioodi kehtivuse viimaseks päevaks on Seadme nõuetekohase tagastamise päev

 

 1. Seadmete üleandmine ja tagastamine

 

4.1. Seade antakse Rentniku kasutusse üle Lepingu sõlmimisel või muu sellekohase kirjaliku aktiga Rendileandja Rendipunktis. Seade tuleb tagastada Rendileandja Rendipunkti. Rentnik võib Seadme tagastada Rendipunkti vabalt valitud päeval, kuid Seade tuleb tagastada hiljemalt Lepingu kehtivuse viimasel päeval . Seadmete väljastamine ja tagastamine on võimalik üksnes Rendileandjaga eelneval kokkuleppel.

 

4.2. Seadmete vastuvõtmisel on Rentnik kohustatud koheselt kontrollima Seadmete hulka, kvaliteeti ja tehnilist seisundit ning teatama Rendileandjale viivitamatult, kuid mitte hiljem kui sellel päeval millal seade renditi kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kõigist temale teatavaks saanud puudustest ning pretensioonidest seoses Seadmetega. Päeva möödumisel loetakse, et Seadmed vastavad Lepingus toodud hulgale ning Rentnik ei oma Seadmete kvaliteedi ega tehnilise seisundi osas pretensioone (v.a. võimalikud varjatud puudused, mida ei ole hoolsa kontrollimise käigus võimalik nimetatud aja jooksul tuvastada).

 

4.3. Seade peab tagastamisel olema samas tehnilises seisundis, milles Rentnik Seadme sai, arvesse võttes normaalset kulumist.

 

4.4. Kui Rendileandja tuvastab Seadme tagastamisel või selle järgselt Seadme kasutuskõlbmatuks muutumise või Seadme väärtuse olulise vähenemise asjaolu tagajärjel, mille eest on vastutav Rentnik, on Rendileandjal õigus omal valikul kas keelduda Seadme vastuvõtmisest ja nõuda Rentnikult hüvitist summas, mis vastab uue Seadme uushanke hinnale või võtta Seade vastu ning nõuda Rentnikult Seadme parandamise ja remondiga kaasnevate kõigi kulude hüvitamist.

 

4.5. Seade loetakse kaotsiläinuks, kui Seadet ei ole tagastatud Rendileandjale 3 (kolme) päeva jooksul arvates Rendiperioodi lõppemisest.

 

4.6. Kui Rentnik ei tagasta Seadet Lepingu lõppemisel tähtaegselt, on Rendileandjal õigus rakendada abinõusid, sh omaabi Seadme osas valduse taastamiseks.

 

 1. Renditasu

 

5.1. Rendileandja annab Lepinguga kokkulepitud Seadmed Rentnikule rendile Seadme üleandmise ajahetkel kehtiva rendihinnakirja alusel.

 

5.2. Renditasu kuulub tasumisele Rendileandja poolt väljastatava sellekohase arve (sh ettemaksuarve) alusel.

 

5.3. Renditasu ja muud Lepingu alusel tasumisele kuuluvad maksed loetakse Rentniku poolt tasutuks arvates hetkest, mil tasutav summa on laekunud Rendileandja arveldusarvele või tasutud sularahas Rendipunkti.

 

5.4. Rentniku poolt mistahes makse tasumisega viivitamisel on Rentnik kohustatud maksma Rendileandjale viivist 0,5% tähtaegselt tasumata summalt iga viivitatud päeva eest, samuti hüvitama kogu kahju, sh õigusabi- ja inkassoteenuse kasutamisega seotud kulud, mida viivis ei kata.

 

5.5. Rentnik on teadlik ja aktsepteerib, et tema poolt Lepingu rikkumise korral on Rendileandjal õigus Lepingu sõlmimise ja täitmise käigus Rendileandjale teatavaks saanud Rentniku isikuandmeid (ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoht, vajadusel Rentniku foto, isikuttõendava dokumendi koopia, andmed Lepingulise kohustuse mittetäitmise, sealhulgas võlgnevuse suuruse kohta) edastada kolmandatele isikutele (inkassofirmad, õigusnõustajad, advokaadibürood) võlgnevuse sissenõudmise, renditud Seadmete tagastamise ning Rentniku krediidivõimelisuse hindamise eesmärkidel.

 

 1. Teenuste müük

 

6.1. Poolte kokkuleppel võib Rendileandja osutada Rentnikule eraldi tasu eest muuhulgas järgmiseid teenuseid: Seadistus, transport, puhastamine, seadmete peale- või mahalaadimine, seadmete operaatorteenus.

 

 1. Poolte kohustused

 

7.1. Rentnik on kohustatud:

 

7.1.1. kasutama renditud Seadet heaperemehelikult ning üksnes vastavuses Seadme kasutusotstarbega.

 

7.1.2. järgima Seadme kasutamisel kõiki Rendileandja poolt temale teatavaks tehtud juhiseid ning eeskirju, sh kasutus- ja ohutuseeskirju, tagama nimetatud juhiste ja eeskirjade tutvustamise oma töötajatele ning teostama järelevalvet Seadet vahetult kasutavate Rentniku töötajate tegevuse üle. Mistahes ebaselguse või küsimuse tekkimisel on Rentnik kohustatud võtma aga Rendileandjaga viivitamatult ühendust;

 

7.1.3. järgima Seadme kasutamisel kõiki ohutuseeskirju, sh tagama Seadmega töötavate Rentniku töötajate poolt nõuetekohaste kaitsevahendite (sh kaitseriietus) kasutamise, samuti tagama Objektil, kus Seadet kasutatakse, kõigi ohutusnõuete täpse järgimise.

 

7.1.4. ilma Rendileandja kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kooskõlastuseta mitte muutma, modifitseerima ega parandama omal algatusel Seadet.

 

7.1.5. teatama Rendileandjale koheselt Seadme mistahes kahjustumisest, funktsioonide osalisest või täielikust kahjustumisest, lekkest või hävimisest, samuti Seadme kaotsiminekust ning rakendama omal kulul abinõusid kahju suurenemise vältimiseks.

 

7.1.6. mitte andma ilma Rendileandja eelneva sellekohase kirjaliku nõusolekuta Seadet kolmandate isikute valdusesse ega kasutusse. Kolmandaks isikuks ei loeta Rentniku valduse teenijaid, sh töötajaid, keda Rendileandja kasutab püsivalt oma majandus- ja kutsetegevuses.

 

7.1.7. tagama omal kulul Seadme tavapärase korrashoiu, eelkõige kõrvaldama puudused, mida saab kõrvaldada Seadme hariliku säilitamise hulka kuuluva koristamise või parandamisega.

 

7.1.8. teatama Rendileandjale koheselt Seadme asukohaks oleva Objekti aadressi muutumisest. Seadme väljaviimine Eesti Vabariigi territooriumilt ilma Rendileandja eraldi sellekohase kirjaliku nõusolekuta ei ole lubatud.

 

7.1.9. tasuma õigeaegselt Seadme kasutamise eest kokkulepitud renditasu ning Rendileandja poolt osutatavate või vahendatavate täiendavate teenuste eest.

 

7.1.10. tagastama Rendiperioodi lõppedes Seadme Rendileandjale Lepingus fikseeritud tingimustel ja korras.

 

7.2. Rendileandja on kohustatud:

 

7.2.1. tagama Seadme üleandmise Rentnikule kokkulepitud ajal ja kohas, samuti Seadme vastavuse Lepinguga kokkulepitud tingimustele.

 

7.2.2. tegema Seadmele remonti, mida ei hõlma Üldtingimuste p 7.1.7 Kui Seadme remondivajadus on tingitud Seadme mittenõuetekohasest kasutamisest Rentniku poolt, on Rendileandjal õigus nõuda Rentnikult remondiga seotud kõigi kulutuste hüvitamist.

 

 1. Vastutus

 

8.1. Pooled vastutavad Lepingu rikkumisega teisele Poolele tekitatud kogu kahju eest.

 

8.2. Rentnik vastutab Rendiperioodi aja jooksul Seadmete kadumise, hävimise ja kahjustumise eest, sh Seadmete rikete eest, välja arvatud rikked, mis on tingitud Seadme normaalsest kulumisest või Rendileandja poolt temal lasuva remondikohustuse nõuetekohasest täitmata jätmisest. Rendileandja ei vastuta seadme tööst tingitud riskide eest, sh valedest instruktsioonidest või Poolte vahel kokku lepitud konkreetsest tööülesandest väljaspool tekkinud kahjude eest.

 

8.3. Seadmete kaotsimineku ja hävimise korral loetakse Rendileandja kahjuks sama Seadme uushanke hind, kahjustumise korral aga Seadme kordategemiseks vajalike tööde kohalik keskmine turuhind.

 

8.4. Rendileandja ei vastuta Rentniku poolt Seadmete kasutamise käigus Rentnikule või kolmandale isikule tekitatud kahju eest. Kasutamisjuhendis oleva võimaliku vea tõttu tekkinud kahju eest vastutab Rendileandja.

 

8.5. Rendileandja vastutus Seadme katkimineku korral Rendiperioodi jooksul piirdub üksnes Seadme väljavahetamise, selle võimatusel aga Seadme remondikohustusega mõistliku aja jooksul arvates sellekohase teate kättesaamisest ning Rentniku poolt Seadme Rendileandjale tagastamisest. Rendileandja ei vastuta Seadme funktsioonide osalise või täieliku lakkamise korral Rendiperioodi jooksul Rentnikule sellega seoses tekitatud mistahes kahju eest, sh Rentniku poolt saamata jäänud tulu või kolmandate isikute poolt Rentnikule esitatud nõuete eest, Rentniku poolt planeeritud tööde edasilükkumisest või viivitusest tuleneva võimaliku kahju eest.

 

8.6. Seadme juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko, samuti Seadme valdamisega seotud suurema ohu allika poolt tekitatud kahju hüvitamise kohustus läheb Rentnikule üle arvates Seadme üleandmisest Rentnikule.

 

 1. Lepingu lõppemine ja lõpetamine

 

9.1. Leping lõpeb Seadme tagastamisel, samuti ülesütlemisel Lepingu dokumentides, sh käesolevates Üldtingimustes fikseeritud alustel.

 

9.2. Rendileandjal on õigus Leping erakorraliselt üles öelda, teatades sellest Rentnikule kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt 1 (üks) kalendripäeva ette, kui:

 

9.2.1. Rentniku tegevuse või tegevusetuse tulemusena halveneb Seadme seisund või tekib oht Seadme kaotsiminekuks, rikkumiseks või kasutamiskõlbmatuks muutumiseks;

 

9.2.2. Rentnik annab Seadme kolmandale isikule allkasutusse ilma Rendileandja sellekohase eelneva kirjaliku nõusolekuta;

 

9.2.3. Rentnik rikub mistahes muud temale Lepingust või seadusest tulenevat kohustust ning ei kõrvalda rikkumist mõistliku aja jooksul vaatamata Rendileandja sellekohasele kirjalikule meeldetuletusele.

 

9.3. Rentnikul on õigus Leping korraliselt üles öelda Seadme tagastamisõigusega samadel põhimõtetel.

 

 1. Muud tingimused

 

10.1. Pooltevahelised Lepinguga seotud teated peavad olema kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, kui Lepingust ei tulene teisiti.

 

10.2. Lepingu tingimusi võib muuta mõlema Poole kirjalikku taasesitamist võimaldaval kokkuleppel.

 

10.3. Lepingu täitmisest tulenevad Poolte vahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.

 

10.4. Rendisuhtele kohaldatakse Võlaõigusseaduse üürilepingu sätteid.

 

Isikuandmete kaitsmine

Kõiki mustveerent.ee-st ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot ning ei jagata kolmandatele osapooltele.

 

Kontakt :

Firma: Haldren OÜ (reg. nr 16128570)

 

Telefon: 51 27 701

Aadress: Tartu tn 39, Mustvee 49603

www.mustveerent.ee

 

Pangaandmed:

EE417700771006219357 (LHV Pank)